Het Laatste nieuws

Doelgroep

Stichtingen, verenigingen, instellingen en instanties
 
a.    die op wat voor wijze dan ook betrokken zijn bij de gemeenschap in de dorpskern van Wervershoof.
b.    waarvan het ledenbestand en/of de samenstelling ervan bestaat uit minimaal 15 leden, wonend in de dorpskern Wervershoof.
c.    die activiteiten ondernemen en uitvoeren zonder een vorm van winstbejag.
d.    waarvan de uit te voeren werkzaamheden en/of activiteiten geen commercieel karakter dragen.
e.    buiten Wervershoof die een dienstverlenend karakter hebben t.a.v. de gemeenschap van de dorpskern Wervershoof.
f.     die financieel beheerd worden op een wijze die naar het oordeel van het bestuur van de stichting gemeenschapsveiling Wervershoof waarborgen biedt voor een verantwoorde gang van zaken.
g.    die tenminste twee jaar onafgebroken bestaan, tenzij het bestuur anders beslist.